Make your own free website on Tripod.com
ลักษณะการแบ่งเขตการปกครอง
อำเภอ เนื้อที่
(ตร. กม.)
ระยะทาง
จากอำเภอ
ถึงจังหวัด
จำนวน
เทศบาล
จำนวน
อบต.
จำนวน
ตำบล
จำนวน
หมู่บ้าน
จำนวนบ้าน
เมืองสงขลา 172 3 - 5 6 43 45,784
กระแสสินธุ์ 97 74 - 4 4 22 3,969
คลองหอยโข่ง 275 45 - 4 4 32 5,459
ควนเนียง 209 70 1 4 4 45 7,629
จะนะ 502 39 1 14 14 135 18,851
เทพา 978 65 1 7 7 62 13,885
นาทวี 747 57 1 10 10 87 12,971
นาหม่อม 92 43 - 4 4 29 5,578
บางกล่ำ 162 55 - 4 4 36 6,785
ระโนด 407 94 2 11 12 66 18,713
รัตภูมิ 665 65 2 5 5 55 16,161
สทิงพระ 134 54 1 11 11 77 11,332
สะเดา 1,029 71 4 8 9 64 26,295
สะบ้าย้อย 853 104 1 9 9 61 11,608
สิงหนคร 195 26 1 9 11 59 17,166
หาดใหญ่ 876 30 2 12 13 91 99,078